Day: October 24, 2020

Slow Life

วิถีชีวิตคืออะไร ?วิถีชีวิตคืออะไร ?                   หากว่าด้วยเรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบปัจเจกชน หรือการดำเนินชีวิตแบบเป็นกลุ่มวัฒนธรรม อาจจะกล่าวได้เป็นคำสั้นๆง่ายๆคือคำว่า ‘วิถีชีวิต’ (Lifestyle) จะสังเกตได้ว่าหากลองแยกคำนี้ออกจากกัน จะแยกได้เป็นคำว่า ‘วิถี’ หรือรูปแบบ (Style) ผสมกับ ‘ชีวิต’ (Life) ซึ่ง 2 คำนี้นั้นสามารถสำรวจนิยามความหมายของมันได้อย่างลึกซึ้งลงไปอีก แต่หากจะกล่าวความหมายโดยสังเขปของคำว่าวิถีชีวิตนั้น หมายถึงการดำเนินชีวิตของบุคคลใดบุคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งตั้งแต่การมีลมหายใจหรือการเกิดไปจนกระทั่งการหมดลมหายใจหรือการเสียชีวิตนั่นเอง โดยการดำเนินวิถีชีวิตนั้นล้วนประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ที่เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อันได้แก่ ปัจจัยด้านบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านยารักษาโรค ปัจจัยด้านอาหารการกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย และปัจจัยด้านเครื่องนุ่มห่ม ซึ่งการดำเนินตามวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อมรอบข้างตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ด้านภาษา วัฒนธรรม